§1.

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.);

 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu, sporządzony wedle art. 8 ust. 1 pkt 1 oraz ust 3 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.vikingbeardoil.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia,

 5. Prowadzący Sklep - Michał Okoń, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Demigod Michał Okoń w Warszawie, 01-918 Warszawa, ul. Tomasza Nocznickiego 29a/230, NIP: 951-215-65-20, REGON 142741686;

 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie;

 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Prowadzącym Sklep a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.);

 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.);

 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

§2.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, który dostępny jest pod adresem www.vikingbeardoil.pl.

 2. Sklep prowadzony jest przez Prowadzącego Sklep.

 3. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

  • w celu poprawnego korzystania ze Sklepu i jego funkcjonalności, a w tym składania zamówień należy posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową;

  • korzystanie ze Sklepu możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową;

  • Klient powinien ponadto posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.

 4. Prowadzący Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Sklepu, jeżeli sprzęt lub oprogramowanie, z którego korzysta Klient nie spełnia wymagań technicznych określonych w niniejszym Regulaminie.

 5. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu www.vikingbeardoil.pl/regulamin oraz informacji zamieszczonej w stopce podczas składania zamówienia. 

 8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

§3.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Klient może złożyć Zamówienie po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji. Niezbędne jest również złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 2. Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

  • podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne, nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

  • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

  • w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu; dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania

  • z sieci Internet lub godzące w dobre imię Prowadzącego Sklep.

 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Prowadzący Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste

  • i inne prawa osób trzecich;

  • korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,

  • w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);

  • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklepu;

  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

  • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§4.

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.vikingbeardoil.pl, wybrać zakładkę „sklep”, a następnie podążać za komunikatami, które wyświetla strona.

 2. Do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów nie jest konieczne założenie konta przez Klienta.

 3. Zwarcie Umowy sprzedaży Towarów wymaga podania przez Klienta następujących danych:

  • imię i nazwisko,

  • adres dostawy,

  • numer telefonu,

  • adres poczty elektronicznej,

  • dane niezbędne do wystawienia faktury.

 4. Podanie danych wskazanych w ust. 3 jest konieczne do zawarcia Umowy sprzedaży i jej realizacji.

 5. Do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam i Płacę", Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych.

 6. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu. 

 7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

 8. Po zawarciu Umowy sprzedaży Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz w załączniku plik pdf. zawierający niniejszy Regulamin.

 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

§5.

Dostawa

 1. Dostawa Towarów możliwa jest w obrębie obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, jak i wybranych państw europejskich i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera DPD. Nie ma możliwości osobistego odbioru zamówionego towaru w Sklepie.

 3. Koszty dostawy: informacje o kosztach dostawy znajdują się pod adresem: vikingbeardoil.pl/dostawa Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 4. Termin realizacji dostawy: informacje o czasie dostawy znajdują się pod adresem: vikingbeardoil.pl/dostawa i liczy się od dnia zaksięgowania na koncie Prowadzącego Sklep płatności.

 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu vikingbeardoil.pl/regulamin, w tym sporządzić jego wydruk.

 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz poprzez dołączenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia do przesyłki.

 

§6.

Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w euro i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. 

 2. Płatności można dokonać za pomocą usługi paypal, lub systemu Braintreegateway.

 

 

 

§7.

Bony rabatowe i ich wykorzystywanie

 1. Bony rabatowe to bony, które nie mogą zostać nabyte drogą kupna, lecz są wydawane jedynie w ramach kampanii reklamowych, i mają określony okres ważności.

 2. Bony rabatowe można wykorzystać tylko w określonym czasie i tylko w ramach jednego zamówienia.

 3. Nie można otrzymać zwrotu bonu rabatowego, kiedy towar zostanie całkowicie lub częściowo zwrócony.

 4. Bony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe. Bonów rabatowych nie można przenieść na osoby trzecie. W braku innych uzgodnień nie można łączyć kilku bonów rabatowych.

 

§8.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z o prawach konsumenta Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie, a Klient będący konsumentem może posłużyć się wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępny do pobrania pod adresem vikingbeardoil.pl/regulamin. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 3. Klient będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy oraz koszty wymienione w art. 33 i 35 Ustawy o prawach konsumenta.

 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem kosztów wymienionych w ust. 3), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep otrzymał oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy.

 5. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku
  z tym zwrotem.

 6. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Produkt powinien zostać odesłany lub przekazany Sklepowi przez Klienta niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 8. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 9. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku umowy, której przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Klientowi.

 

§9.

Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego.

 2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych przepisami obowiązującego prawa lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować pisemnie na adres: Demigod Michał Okoń ul. Nocznickiego 29a/230, 01-918 Warszawa lub mailowo na adres: vbopoland@gmail.com Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

§10.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu,
  w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć
  w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.

 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Demigod Michał Okoń ul. Nocznickiego 29a/230, 01-918 Warszawa lub mailowo na adres: vbopoland@gmail.com

 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

§10.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Prowadzący Sklep, tj. Michał Okoń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Demigod Michał Okoń w Warszawie, 01-918 Warszawa, ul. Tomasza Nocznickiego 29/230 NIP:9512156520, REGON: 142741686.

 2. Dane Klienta będą przetwarzane w celu:

  • zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;

  • rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;

  • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;

  • archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;

 3. Dane Klienta mogą być przekazywane odbiorcom:

  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

  • podmiotom umożliwiającym Prowadzącemu Sklep dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;

  • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;

  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

  • podmiotom wspierającym Prowadzącego Sklep w prowadzonej działalności na zlecenie Prowadzącego Sklep, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność Prowadzącego Sklep.

 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać Klienta.

 

§12.

Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym Sklep
  a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Prowadzącego Sklep.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

pobierz formularz pdf